หน้าหลัก งานประกันคุณภาพการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ฝ่ายบริหาร ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายพัฒนากีฬาและกิจการนักเรียน
:::::ข้อมูลทั่วไป:::::
หน่วยงานของรัฐ
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
คุรุสภา
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพสถานศึกษา
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
หน่วยงานท้องถิ่น
มุมการศึกษา
  กีฬาดี   มีวินัย  ใส่ใจการศึกษา  รักษาวัฒธรรม:: ::::::::
ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
ภาพกิจกรรม
เข้าสู่เว็บบอร์ดโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง
:::ชนิดกีฬาที่เปิดสอน:::
       ฟุตบอล
       เนตบอล
ผลงานและความภาคภูมิใจ
ข้อมูลนักเรียน
เอกสารดาวน์โหลด
e-education
E-education ครู
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-learning
::สถาบันการพลศึกษา::


หน่วยงานต้นสังกัด
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
สำนักงานรัฐมนตรี
สำนักงานปลัดกระทรวง
สำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ
สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
การกีฬาแห่งประเทศไทย
กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว