shape
     โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์  ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่  หมู่ที่  5  ตำบลบ้านกลาง     อำเภอสอง    จังหวัดแพร่  รหัสไปรษณีย์   54120   โทรศัพท์ 054-591571   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1   เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล  1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6    มีเขตพื้นที่บริการ  2  หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านเทพสุนทรินทร์   หมู่ที่ 6  และ  7     ตำบลบ้านกลาง    อำเภอสอง    จังหวัดแพร่
อัตลักษณ์ของโรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์
" คุณธรรมดี "

เอกลักษณ์ของโรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์
" มีสุนทรียภาพ "

อัตลักษณ์ของนักเรียนปฐมวัย
" ยิ้มง่าย   ไหว้สวย   มีน้ำใจ "

คำขวัญ   
มารยาทดี  มีคุณธรรม  นำวิชา  กีฬาเด่น เป็นประชาธิปไตย

ปรัชญา   
ทรัพย์เสมอด้วยปัญญาไม่มี

คติพจน์   
อุทิศเวลา  สามัคคี  มีระบบ

สีประจำโรงเรียน        ฟ้า - น้ำเงิน
       สีฟ้า             หมายถึง     ความสุขุม สุภาพอ่อนโยน
       สีน้ำเงิน      หมายถึง     ความอดทน เข้มแข็ง มั่นคง มีศักดิ์ศรี