shape
        โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์เริ่มก่อตั้งเมื่อพ.ศ.2460 เดิมชื่อ"โรงเรียนประจำอำเภอบ้านกลาง" ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านกลาง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ เป็นโรงเรียนแบบสหศึกษา มีเนื้อที่ 3 ไร่  3 งาน 37 ตารางวา โดยมีนายบุญหยด สุวรรณสวัสดิ์ (นายอำเภอ) ครูบาเทพ เจ้าอาวาสวัดเสี้ยว(วัดเทพสุนทรินทร์ปัจจุบัน) นำชาวบ้านก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวมีนายออน ลอยเหลิงเป็นครูใหญ่คนแรก พ.ศ.2472 ได้สร้างอาคารเรียนตามแบบของโรงเรียนประชาบาลประจำมณฑลเป็นอาคารไม้ชั้นเดียวใต้ถุนสูงทรงปั้นหยา จำนวน 3 ห้องเรียน พ.ศ.2491 ได้แยกนักเรียนชายมาเรียนที่โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ปัจจุบันนี้ 
        พ.ศ.2495 นายโชติ  วังซ้าย ศึกษาธิการอำเภอสอง ได้แยกโรงเรียนทั้งสองให้เป็นเอกเทศและตั้งชื่อใหม่ คือ "โรงเรียนชุมชนบ้านกลาง (สนิทวิทยาการ)" รับนักเรียนในหมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 5   ส่วนโรงเรียนบ้านเทพ (เทพสุนทรินทร์) รับนักเรียนหมู่ที่ 6 หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านกลาง
        พ.ศ.2511 นายสนั่น  กัณฑเจตน์ ครูใหญ่ ได้ร่วมกับพระครูสุวรรณธรรมกร เจ้าอาวาสวัดเทพ      เทพสุนทรินทร์ร่วมกันสร้างอาคารเรียนแบบ 004 ของกรมสามัญ กระทรวงศึกษาธิการ เป็นอาคารเรียน       2 ชั้น 12 ห้องเรียน จนถึง พ.ศ.2512 ได้รับงบประมาณสมทบเป็นเงิน 157,250 บาท   
      พ.ศ.2518 ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จำนวน 60,000 บาท สร้างอาคารเรียนแบบ 017 ใต้ถุนสูง จำนวน 4 ห้องเรียน
      พ.ศ.2535 ได้รับงบประมาณจาก สปช. จัดสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.205/2526
งบประมาณ 1,060,000 บาท
      พ.ศ.2543 คณะครู ผู้ปกครองนักเรียน ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านเทพ (เทพสุนทรินทร์) ร่วมกันสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ ครบ 6 รอบ ค่าก่อสร้าง 304,596 บาท
      พ.ศ.2547 ได้รับงบประมาณจากสพฐ.สร้างอาคารเรียน แบบสปช.2/28 จำนวน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน  งบประมาณ 4,140,000 บาท
      วันที่ 24 กันยายน 2553 ได้รับงบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 โรงเรียนดีประจำตำบล ปี 2553 งบประมาณ จำนวน 5,081,140 บาท
      เดือนมีนาคม พ.ศ.2556 โรงเรียนบ้านเทพ (เทพสุนทรินทร์) ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต1 และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เป็นโรงเรียนอนุบาลประจำเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เปลี่ยนชื่อเป็น "โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์
       พ.ศ.2558 ได้รับงบประมาณจากสพฐ.สร้างอาคารเรียน แบบสปช.2/28 จำนวน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน  งบประมาณ 9,980,000 บาท