shape
1. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา
2. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์  ตัดสินใจ 
แก้ปัญหาอย่างมีสติสมเหตุผล   
3. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รักการเรียนรู้  และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
4. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพกาย  สุขภาพจิตตามเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมคุณภาพระดับเพชร
5. จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมและคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  เป็นคนดีและดำเนินวิถีชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
6. ส่งเสริมและพัฒนาให้มีการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
7. พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
8. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์  โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมาภิบาล
9. ส่งเสริมและพัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพ
10. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนเกี่ยวข้องกับทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
11. ส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้โดดเด่น
12. พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามแนวการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21